e-Dot Internetdiensten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder handelsnummer 27266595 alwaar ook deze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn onder Algemene Voorwaarden dossier 27266595 daterend van 28 juni 2004 en bijgewerkt op 16 oktober 2008.

U kunt onze algemene voorwaarden hier als PDF-bestand downloaden.

Inhoud van de algemene voorwaarden:
 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbieding en acceptatie
 4. Aanvang van de overeenkomst
 5. Duur en beëindiging
 6. Levering en leveringstijd
 7. Overmacht
 8. Data/emailverkeer
 9. Gebruik van netwerken
 10. Dienstverlening en onderhoud
 11. Prijzen
 12. Betalingsvoorwaarden
 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Eigendomsvoorbehoud
 15. Aansprakelijkheid
 16. Overdracht van rechten en verplichtingen
 17. Buitengebruikstelling
 18. Reclame
 19. Wijzigingen Algemene voorwaarden
 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 21. Contactgegevens

1. Definities

 1. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van ëën of meer producten of diensten van e-Dot.
 2. e-Dot: e-Dot Internetdiensten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27266595.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van producten en diensten van e-Dot of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot e-Dot wordt gesloten.
 4. Producten en diensten van e-Dot. De door e-Dot te exploiteren producten en diensten waarbij door Opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en hosting van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van ëën of meer producten of diensten van e-Dot.
 6. Schriftelijk: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. E-mail valt niet onder deze definitie.
 7. Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met e-Dot.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor e-Dot niet bindend en niet van toepassing.
 3. E-dot is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege e-Dot gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door e-Dot schriftelijk of per elektronische e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door e-Dot heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door e-Dot; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maand/3 maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de rekening van e-Dot.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, c.q. er aanleiding bestaat om de Overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van e-Dot.
 2. De Overeenkomst kan door Partijen schriftelijk of geautoriseerd op de website van e-Dot worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) kalendermaanden. Schriftelijke opzeggingen worden door e-Dot per e-mail bevestigd.
 3. e-Dot kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens e-Dot niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. e-Dot heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. e-Dot heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. warez pagina's te plaatsen of door te linken die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van e-Dot.
 6. e-Dot heeft het recht om een domeinnaam op de datum waarop de Overeenkomst voor deze domeinnaam door e-Dot of Opdrachtgever is beëindigd op te heffen. Opdrachtgever heeft tot drie werkdagen voor deze datum de tijd om de domeinnaam indien gewenst te verhuizen naar een derde partij. Indien Opdrachtgever de domeinnaam binnen drie dagen na opheffing nog wenst te verhuizen zal e-Dot de domeinnaam weer in dienst moeten stellen waar de Opdrachtgever een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling voor dient te voldoen, groot € 34,95 incl. 21% BTW.
6. Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een website en/of webruimte geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het online bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht (artikel 7) aan de zijde van e-Dot zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
 3. Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door e-Dot mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan e-Dot op basis van de door haar gehanteerde tarieven.
 4. Bij aanvraag van een registratie, overdracht of een verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen e.a. mede afhankelijk van de procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van de domeinnaam en/of IP-adressen. e-Dot vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7. Overmacht

 1. 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat e-Dot door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van e-Dot kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8. Data/emailverkeer

 1. Het data/e-mailverkeer is beperkt volgens de lijst op onze website, met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee-verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont, zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen op het extreme verbruik. e-Dot brengt de cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met e-Dot. Indien Opdrachtgever hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de server van e-Dot. Geeft Opdrachtgever hieraan geen gehoor, dan is e-Dot gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens server. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. e-Dot heeft ten alle tijden het recht om het account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers hindert door het onttrekken van te veel bandbreedte/dataverkeer en/of processorbelasting.
 2. In de Overeenkomst is er sprake van maximum dataverkeer voor een website die door e-Dot wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van:
  • Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie
  • Multiple hosts resolving op ëën ip-nummer of domeinnaam
  • Websites met bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies: exe, zip, tar, gz, mp3
  • Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads
  • Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor
  • Websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen
  • Websites met banners, afbeeldingen of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.
 3. Indien een website van Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden voor ongelimiteerd dataverkeer wordt een limiet gesteld aan het dataverkeer conform de pakket omschrijving behorende bij het afgesloten account. Daarboven wordt de actuele meerprijs per GB dataverkeer in rekening gebracht.
 4. De administratie van e-Dot levert voor Partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
9. Gebruik van netwerken
 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van e-Dot. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van e-Dot kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart e-Dot tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van e-Dot, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van e-Dot een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van e-Dot en/of van de dienstverlening aan klanten van e-Dot zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan e-Dot Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Het verzenden van zogeheten opt-out spam middels het Netwerk van e-Dot is nadrukkelijk niet toegestaan. Bij overtreding heeft e-Dot het recht over te gaan tot opzegging van haar dienstverlening met betrekking tot Opdrachtgever alsmede de Opdrachtgever een boete opleggen conform de berokkende schade voortvloeiend uit de daad waaronder ook de schade geldt van eventuele andere getroffen partijen zoals andere Opdrachtgevers van e-Dot Internetdiensten en/of het datacentrum waar vanuit de spam verzonden wordt.
 7. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van e-Dot, netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.

10. Dienstverlening en onderhoud

 1. e-Dot zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. e-Dot zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan e-Dot.
 4. e-Dot zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, trachten te verhelpen.
 5. e-Dot garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden
 6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van e-Dot, tenzij:
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
  • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
  • De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden.

11. Prijzen

 1. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. e-Dot heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt per e-mail. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

12. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van e-Dot.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door e-Dot aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door e-Dot is ontvangen.
 3. De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/3 maanden/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt e-Dot het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/3 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.
 5. e-Dot stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de e-Dot kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de e-Dot een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse, 3 maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 9. In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan e-Dot is voldaan.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt e-Dot een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient e-Dot het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij e-Dot of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is e-Dot toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien e-Dot door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door e-Dot vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van e-Dot, tenzij anders overeengekomen.

15. Aansprakelijkheid

 1. e-Dot aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van e-Dot wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een Overeenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 3. Aansprakelijkheid van e-Dot voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. e-Dot zal zich inspannen minimaal eenmaal per week een deugdelijke back-up te maken van de gegevens/website van Opdrachtgever. Daarbij wil e-Dot Opdrachtgever adviseren doch verzoeken zelf met enige regelmaat een back-up van zijn gegevens/website te maken.
 5. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. e-Dot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. e-Dot is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 6. Buiten de in artikel 15 lid 2 genoemde gevallen rust op e-Dot geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15 lid 2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van e-Dot.
 7. De aansprakelijkheid van e-Dot wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever e-Dot onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en e-Dot ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat e-Dot in staat is adequaat te reageren.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij e-Dot meldt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart e-Dot voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van e-Dot.
 10. e-Dot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 11. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk of geautoriseerd op de website van e-Dot mede te delen aan e-Dot. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die e-Dot als gevolg daarvan lijdt.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Buitengebruikstelling

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5 heeft e-Dot het recht alle geleverde producten en diensten aan Opdrachtgever (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst(en) een (betalings)verplichting jegens e-Dot niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. e-Dot zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van e-Dot kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door e-Dot gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 34,95 incl. 21% BTW.
 3. e-Dot behoudt zich het recht om bij wanbetaling het domein of domeinen van Opdrachtgever op non-actief te plaatsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit voor alle domeinextenties van toepassing is en pas na een tweede betaalherinnering per e-mail zal geschieden. Indien Opdrachtgever 21 dagen na deze handeling van e-Dot evengoed in gebreke blijft, heeft e-Dot het recht het domein of domeinen van Opdrachtgever op te heffen. Onverminderd het recht van e-Dot om de betaling te vorderen.

18. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens e-Dot vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van e-Dot .
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

19. Wijzigingen Algemene voorwaarden

 1. e-Dot behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van e-Dot of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/agemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21. Contactgegevens

 1. Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

  e-Dot
  Groen-blauwlaan 171
  2718GS Zoetermeer

  info@e-dot.nl
  www.e-dot.nl
 

Algemene voorwaarden

home   |   sitemap   |   contact
 • Inloggen in uw My e-Dot:
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:
Veilig online betalen via iDEAL of een creditcard.